دانلود فرم استشهادیه انحصار وراثت

دانلود فرم استشهادیه انحصار وراثت
دانلود فرم استشهادیه انحصار وراثت

اگر دنبال فرم استشهادیه انحصار وراثت هستید می توانید از لینک زیر آنرا بصورت pdf دانلود کنید و اگر خواهان مطالعه مفاد آن هستید می توانید در ادامه آنرا بصورت کامل بخوانید .

 

مالیات بر ارث ملک مسکونی چقدر است ؟

 

نمونه شماره یك                                                        

مخصوص طبقه اول استشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت

ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت- هرگاه معلوم شود كه مستدعي تصدیق با علم به عدم وراثت خود، تحصيل تصدیق وراثت نموده یا با علمم بمه ودمود وارثمي غير از خود تحصيل تصدیق برخلاف حقيقت كرده است كلاهبردار محسوب و علاوه بر اداي خسارت به مجازاتي كه به مودب قانون براي این دمرم مقمرر اسمت محكوم خواهد شد.

به گواهي مي طلبم خانم ها و آقایاني را كه آگاه هستند شادروان                                      در تاریخ                           در شهر                        آخرین اقامتگاه دائمي خود درگذشته است و هنگام فوت:

الف- تعداد           پسر داشته/ نداشته به نام ب- تعداد           دختر داشته/ نداشته به نام

پ- تعداد           همسر دائمی داشته/ نداشته به نام ت- مادر داشته/ نداشته به نام ث- پدر داشته/ نداشته به نام

و وراث دیگري غير از افراد نامبرده بالا ندارد و در موقع فوت مذهب متوفي                       بوده و دارائي او كمتر/بيشتر از مبلغ سي ميليون ریال بوده است، تا اطلاعات خود را در این برگ بنویسند.

امضاء متقاضی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 گواه اول: اینجانب: نام:                     نام خانوادگي:                                 شغل:                       سن:           شماره شناسنامه:          

صادره از:                       فرزند:                          كه با خانواده) نام متوفي(                                        از نزدیك آشنا هستم ولي رابطه خویشاوندي با درگذشته و بازماندگان او ندارم و فاقد محكوميت كيفري مي باشم، خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند یاد مي كنم كه دز به راستي چيزي نگویم و با علم به مقررات و مجازات گواهي دروغ به شرحي كه در پشت این ور قه نوشته شده است و التزام به راستگویي مراتب بالا را كلا گواهي مي كنم.

بیشتر بدانید >> >>  انحصار وراثت بعد از چند سال چگونه انجام می شود ؟
   كه با علامت × مشخص شده است مورد گواهي است دفترخانه شماره صحت امضاي       
           تاریخ                    شناسه یكتا                                      رمز تصدیق شماره ترتيب گواهي امضاء 

     امضاء گواه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 گواه دوم: اینجانب: نام:                     نام خانوادگي:                                 شغل:                       سن:           شماره شناسنامه:         

صادره از:                       فرزند:                          كه با خانواده) نام متوفي(                                        از نزدیك آشنا هستم ولي رابطه خویشاوندي با درگذشته و بازماندگان او ندارم و فاقد محكوميت كيفري مي باشم، خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند یاد مي كنم كه دز به راستي چيزي نگویم و با علم به مقررات و مجازات گواهي دروغ به شرحي كه در پشت این ور قه نوشته شده است و التزام به راستگویي مراتب بالا را كلا گواهي مي كنم.

   كه با علامت × مشخص شده است مورد گواهي است دفترخانه شماره صحت امضاي       
  تاریخ                     شناسه یكتا                                      رمز تصدیق شماره ترتيب گواهي امضاء 

     امضاء گواه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 گواه سوم: اینجانب: نام:                     نام خانوادگي:                                 شغل:                       سن:           شماره شناسنامه:         

صادره از:                       فرزند:                          كه با خانواده) نام متوفي(                                        از نزدیك آشنا هستم ولي رابطه خویشاوندي با درگذشته و بازماندگان او ندارم و فاقد محكوميت كيفري مي باشم، خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند یاد مي كنم كه دز به راستي چيزي نگویم و با علم به مقررات و مجازات گواهي دروغ به شرحي كه در پشت این ور قه نوشته شده است و التزام به راستگویي مراتب بالا را كلا گواهي مي كنم.

   كه با علامت × مشخص شده است مورد گواهي است دفترخانه شماره صحت امضاي       
  تاریخ                     شناسه یكتا                                      رمز تصدیق شماره ترتيب گواهي امضاء 

     امضاء گواه

توده: سردفتر اسناد رسمي قبل از امضاي شهود، مندردات هر دو صفحه استشهادیه را براي گواه قرائت خواهد كرد این ورقه بدون قلم خوردگي باید تنظيم شود و كليه داهاي خالي خطوط باید پر شود.

بیشتر بدانید >> >>  انحصار وراثت المثنی

مجازات گواه دروغ

ماده 10 قانون تصدیق انحصار وراثت: هر شاهدي كه در موضوع تحصيل تصدیق وراثت برخلاف حقيقت شهادت دهد براي شهادت دروغ تعقيب و به مجازاتي كه براي این درم مقرر است محكوم خواهد شد.

ماده 650  قانون مجازات اسلامي: هر كس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یك روز تا دو سال حبس و یا به یك ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ریال دزاي نقدي محكوم خواهد شد.

مقررات مربوط به گواهی

  1. در موارد زیر گواه باید از دادن گواهي خودداري كند:

الف( در صورتي كه بين گواه و یكي از اصحاب دعوي قرابت نسبي یا سببي تا درده سوم از طبقه دوم باشد.

ب( در صورتي كه بين گواه و كسي كه گواه به ضرر او داده مي شود دعوي مدني یا دزایي فعلاً مطرح باشد و یا دعوي دزایي سابقاً مطرح بوده و هنوز 5 سال در صورت دنایي بودن و 2 سال در صورت دنحه از صدور حكم قطعي نگذشته باشد.

پ( در صورتيكه بين گواه و یكي از اصحاب دعوي سمت خادم و مخدومي باشد.

  • ماده 1313 قانون مدني: در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.

تبصره 1- عدالت شاهد باید با یكي از طرق شرعي براي دادگاه احراز شود.

تبصره 2- شهادت كسي كه نفع شخصي به صورت عين یا منفعت یا حق رد دعوي داشته باشد و نيز شهادت كساني كه تكدي را شغل خود قرار دهند پذیرفته نميشود.

فرم استشهادیه انحصار وراثت طبقه سوم

2 دیدگاه برای “دانلود فرم استشهادیه انحصار وراثت

  1. محراب گفته:

    سلام اگه ما انحصار وراثت کرده باشیم.
    والان بعد گذشت ۱۰ سال برگه رو گم کردیم تکایف چیه؟چون ما اموال و تقسیم کردیم و به برادر و خواهر تعلق گرفت.الان به نظر شما ما باید چه کنیم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *