فرم استشهادیه انحصار وراثت طبقه دوم

فرم استشهادیه انحصار وراثت طبقه دوم
فرم استشهادیه انحصار وراثت طبقه دوم
فرم استشهادیه انحصار وراثت طبقه دوم

فرم استشهادیه انحصار وراثت طبقه دوم برای اجداد، برادر و خواهر متوفی کاربرد دارد. در صورتی که از وراث طبقه اول کسی در قید حیات نباشد افراد نام برده مشمول دریافت ارث خواهند شد. یکی از مدارک لازم برای حصر وراثت، استشهادیه محضری می‌باشد. برای تکمیل فرم استشهادیه، وراث می‌بایست به همراه 3 نفر شاهد به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. حضور شاهد به این علت نیاز است که باید شهادت دهد ورثه متوفی چه کسانی هستند و سپس امضا کند. سپس سردفتر فرم استشهادیه را برای وراث گواهی می‌نماید.

پس از گواهی شدن فرم استشهادیه، وراث باید به همراه سایر مدارک به دفتر الکترونیک خدمات قضایی مراجعه نموده و فرم دادخواست صدور گواهی حصر وراثت را تکمیل نمایند. پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود و ادامه مراحل اداری باید در شورا طی شود. در این نوشتار استشهادیه انحصار وراثت pdf را برای دانلود قرار داده‌ایم. وراث طبقه دوم می‌توانند فرم مذکور را دانلود نمایند.

انحصار وراثت زمین کشاورزی

دانلود فرم استشهادیه انحصار وراثت طبقه دوم

نمونه شماره 2

مخصوص وراث طبقه دوم

 استشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت

ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت: هرگاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود، تحصیل تصدیق وراثت نموده یا با علم به وجود وراثی غیر از خود تحصیل تصدیق برخالف حقیقت کرده است کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.

به گواهی می‌طلبم خانم‌ها و آقایانی را که آگاه هستند، شادروان در تاریخ ………… در شهر ………… آخرین اقامتگاه دائمی خود درگذشته است و هنگام فوت:

الف- تعداد ……….. برادر/ برادرزاده داشته/ نداشته به نام …………………………….

ب- تعداد …………. خواهر/ خواهرزاده داشته/ نداشته به نام ……………………………

پ- تعداد………… همسر دائمی داشته/ نداشته به نام …………………………………

ت- تعداد …………. جده/ جد پدری داشته/ نداشته به نام ………………………………….

بیشتر بدانید >> >>  انحصار وراثت تک فرزند

ث- تعداد …………….. جده/ جد مادری داشته/ نداشته به نام …………………………………

و وراث دیگری غیر از افراد نام‌برده بالا ندارد و در موقع فوت مذهب متوفی …………. بوده و دارائی او کمتر/بیشتر از مبلغ سی میلیون ریال بوده است، تا اطالعات خود را در این برگ بنویسند.

امضاء متقاضی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 -گواه اول: اینجانب: نام: …………… نام خانوادگی: ………… شغل: ……………. سن: ………. شماره شناسنامه:……………… صادره از: ………… فرزند: ……………… که با خانواده (نام متوفی) از نزدیک آشنا هستم ولی رابطه خویشاوندی با درگذشته و بازماندگان او ندارم و فاقد محکومیت کیفری می‌باشم، خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند یاد می‌کنم که جز به راستی چیزی نگویم و با علم به مقررات و مجازات گواهی دروغ به شرحی که در پشت این ورقه نوشته شده است و التزام به راستگویی مراتب بالا را کلاً گواهی می‌کنم.

امضای گواه

صحت امضای که با عالمت × مشخص شده است مورد گواهی است دفترخانه شماره …………. شماره ترتیب گواهی امضاء …………….. تاریخ ……………. شناسه یکتا ………….. رمز تصدیق ……………….

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 -گواه دوم: اینجانب: اینجانب: نام: …………… نام خانوادگی: ………… شغل: ……………. سن: ………. شماره شناسنامه:……………… صادره از: ………… فرزند: ……………… که با خانواده (نام متوفی) از نزدیک آشنا هستم ولی رابطه خویشاوندی با درگذشته و بازماندگان او ندارم و فاقد محکومیت کیفری می‌باشم، خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند یاد می‌کنم که جز به راستی چیزی نگویم و با علم به مقررات و مجازات گواهی دروغ به شرحی که در پشت این ورقه نوشته شده است و التزام به راستگویی مراتب بالا را کلاً گواهی می‌کنم.

امضای گواه

صحت امضای که با عالمت × مشخص شده است مورد گواهی است دفترخانه شماره …………. شماره ترتیب گواهی امضاء …………….. تاریخ ……………. شناسه یکتا ………….. رمز تصدیق ……………….

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3 -گواه سوم: اینجانب: نام: …………… نام خانوادگی: ………… شغل: ……………. سن: ………. شماره شناسنامه:……………… صادره از: ………… فرزند: ……………… که با خانواده (نام متوفی) از نزدیک آشنا هستم ولی رابطه خویشاوندی با درگذشته و بازماندگان او ندارم و فاقد محکومیت کیفری می‌باشم، خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند یاد می‌کنم که جز به راستی چیزی نگویم و با علم به مقررات و مجازات گواهی دروغ به شرحی که در پشت این ورقه نوشته شده است و التزام به راستگویی مراتب بالا را کلاً گواهی می‌کنم.

بیشتر بدانید >> >>  انحصار وراثت محدود

امضای گواه

صحت امضای که با عالمت × مشخص شده است مورد گواهی است دفترخانه شماره …………. شماره ترتیب گواهی امضاء …………….. تاریخ ……………. شناسه یکتا ………….. رمز تصدیق ……………….

توجه: سردفتر اسناد رسمی قبل از امضای شهود، مندرجات هر دو صفحه استشهادیه را برای گواه قرائت خواهد کرد این ورقه بدون قلم خوردگی باید تنظیم شود و کلیه جاهای خالی خطوط باید پر شود.

مجازات گواه دروغ

ماده 10 قانون تصدیق انحصار وراثت: هر شاهدی که در موضوع تحصیل تصدیق وراثت برخالف حقیقت شهادت دهد برای شهادت دروغ تعقیب و به مجازاتی که برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.

ماده 650 قانون مجازات اسلامی: هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

مقررات مربوط به گواهی

1 -در موارد زیر گواه باید از دادن گواهی خودداری کند:

  • در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم باشد.
  • در صورتی که بین گواه و کسی که گواه به ضرر او داده می‌شود دعوی مدنی یا جزایی فعلاً مطرح باشد و یا دعوی جزایی سابقاً مطرح بوده و هنوز 5 سال در صورت جنایی بودن و 2 سال در صورت جنحه از صدور حکم قطعی نگذشته باشد.
  • در صورتیکه بین گواه و یکی از اصحاب دعوی سمت خادم و مخدومی باشد.

2 -ماده 1313 قانون مدنی: در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.

بیشتر بدانید >> >>  انحصار وراثت بیمه عمر

تبصره 1: عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.

تبصره 2: شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود.

برخی سوالات شما

فرم استشهادیه انحصار وراثت چیست؟

استشهادیه محضری یکی از مدارک لازم برای گرفتن گواهی حصر وراثت می‌باشد. در فرم استشهادیه 3 نفر شاهد شهادت می‌دهند که متوفی ورثه دیگری جز افراد نام برده در فرم ندارد.

فرم استشهادیه حصر وراثت طبقه دوم برای چه کسانی است؟

فرم استشهادیه انحصار وراثت طبقه دوم برای اجداد، برادر و خواهر متوفی کاربرد دارد. در صورتی که از وراث طبقه اول کسی در قید حیات نباشد افراد نام برده مشمول دریافت ارث خواهند شد.

مراحل دریافت استشهادیه محضری حصر وراثت چگونه است؟

وراث طبقه دوم می‌بایست به همراه 3 نفر شاهد به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. حضور شاهد به این علت نیاز است که باید شهادت دهد ورثه متوفی چه کسانی هستند و سپس امضا کند. سپس سردفتر فرم استشهادیه را برای وراث گواهی می‌نماید.

پس از دریافت فرم استشهادیه محضری چه باید کرد؟

پس از گواهی شدن فرم استشهادیه، وراث باید به همراه سایر مدارک به دفتر الکترونیک خدمات قضایی مراجعه نموده و فرم دادخواست صدور گواهی حصر وراثت را تکمیل نمایند. پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود و ادامه مراحل اداری باید در شورا طی شود.

علاوه بر استشهادیه محضری چه مدارکی برای انحصار وراثت لازم است؟

علاوه بر فرم استشهادیه، وراث باید مدارک زیر را نیز تهیه نمایند:
گواهی فوت متوفی
شناسنامه متوفی
عقدنامه یا رونوشت آن
شناسنامه وراث
وصیت نامه متوفی (در صورت وجود)

دانلود فرم استشهادیه انحصار وراثت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *