فرم استشهادیه انحصار وراثت طبقه سوم

فرم استشهادیه انحصار وراثت طبقه سوم
فرم استشهادیه انحصار وراثت طبقه سوم
فرم استشهادیه انحصار وراثت طبقه سوم

فرم استشهادیه انحصار وراثت طبقه سوم باید توسط عمو، عمه، دایی و خاله متوفی تکمیل شود. اگر پدر، مادر، فرزند، نوه، اجداد، خواهر، و برادر متوفی در قید حیات نباشند، ماترک بجا مانده از مرحوم به عمو، عمه، دایی و خاله وی به ارث می‌رسد. این افراد وراث طبقه سوم متوفی هستند. یکی از مدارک لازم برای حصر وراثت، استشهادیه محضری می‌باشد. در این نوشتار پی دی اف استشهادیه انحصار وراثت طبقه سوم را قرار داده‌ایم که ورثه می‌توانند دانلود نمایند. پس از تکمیل فرم استشهادیه باید به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنید. دقت داشته باشید که باید 3 نفر شاهد زیر برگه را امضا کنند. شهود در واقع شهادت می‌دهند که متوفی ورثه دیگری جز افراد نوشته شده در لیست ندرد. سپس دفترخانه فرم استشهادیه را برای وراث گواهی می‌کند.

پس از این مرحله، وراث باید علاوه بر برگه استشهادیه به همراه گواهی فوت، شناسنامه متوفی، شناسنامه ورثه، عقدنامه و وصیت‌نامه به دفتر الکترونیک خدمات قضایی مراجعه کنند. فرم دادخواست صدور گواهی حصر وراثت در دفتر خدمات قضایی تکمیل شده و پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود. از اینجا به بعد پیگیری مراحل اداری در شورای حل اختلاف انجام می‌شود. در ادامه مطلب متن فرم استشهادیه حصر وراثت مخصوص وراث طبقه سوم را مشاهده می‌کنید.

وکیل انحصار وراثت تهران

دانلود فرم استشهادیه انحصار وراثت طبقه سوم

نمونه شماره 3 – مخصوص وراث طبقه سوم

 استشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت

ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت: هرگاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود، تحصیل تصدیق وراثت نموده یا با علم به وجود وراثی غیر از خود تحصیل تصدیق برخالف حقیقت کرده است کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.

به گواهی می‌طلبم خانم‌ها و آقایانی را که آگاه هستند، شادروان در تاریخ ………… در شهر ………… آخرین اقامتگاه دائمی خود درگذشته است و هنگام فوت:

الف- تعداد ……….. عمو/ عموزاده داشته/ نداشته به نام …………………………….

بیشتر بدانید >> >>  انحصار وراثت اینترنتی با سامانه ثنا

ب- تعداد …………. عمه/ عمه‌زاده داشته/ نداشته به نام ……………………………

پ- تعداد………… دایی/دایی‌زاده داشته/ نداشته به نام …………………………………

ت- تعداد …………. خاله/ خاله‌زاده داشته/ نداشته به نام ………………………………….

ث- تعداد …………….. همسر دائمی داشته/ نداشته به نام …………………………………

و وراث دیگری غیر از افراد نام‌برده بالا ندارد و در موقع فوت مذهب متوفی …………. بوده و دارائی او کمتر/بیشتر از مبلغ سی میلیون ریال بوده است، تا اطالعات خود را در این برگ بنویسند.

امضاء متقاضی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 -گواه اول: اینجانب: نام: …………… نام خانوادگی: ………… شغل: ……………. سن: ………. شماره شناسنامه:……………… صادره از: ………… فرزند: ……………… که با خانواده (نام متوفی) از نزدیک آشنا هستم ولی رابطه خویشاوندی با درگذشته و بازماندگان او ندارم و فاقد محکومیت کیفری می‌باشم، خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند یاد می‌کنم که جز به راستی چیزی نگویم و با علم به مقررات و مجازات گواهی دروغ به شرحی که در پشت این ورقه نوشته شده است و التزام به راستگویی مراتب بالا را کلاً گواهی می‌کنم.

امضای گواه

صحت امضای که با عالمت × مشخص شده است مورد گواهی است دفترخانه شماره …………. شماره ترتیب گواهی امضاء …………….. تاریخ ……………. شناسه یکتا ………….. رمز تصدیق ……………….

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 -گواه دوم: اینجانب: اینجانب: نام: …………… نام خانوادگی: ………… شغل: ……………. سن: ………. شماره شناسنامه:……………… صادره از: ………… فرزند: ……………… که با خانواده (نام متوفی) از نزدیک آشنا هستم ولی رابطه خویشاوندی با درگذشته و بازماندگان او ندارم و فاقد محکومیت کیفری می‌باشم، خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند یاد می‌کنم که جز به راستی چیزی نگویم و با علم به مقررات و مجازات گواهی دروغ به شرحی که در پشت این ورقه نوشته شده است و التزام به راستگویی مراتب بالا را کلاً گواهی می‌کنم.

امضای گواه

صحت امضای که با عالمت × مشخص شده است مورد گواهی است دفترخانه شماره …………. شماره ترتیب گواهی امضاء …………….. تاریخ ……………. شناسه یکتا ………….. رمز تصدیق ……………….

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3 -گواه سوم: اینجانب: نام: …………… نام خانوادگی: ………… شغل: ……………. سن: ………. شماره شناسنامه:……………… صادره از: ………… فرزند: ……………… که با خانواده (نام متوفی) از نزدیک آشنا هستم ولی رابطه خویشاوندی با درگذشته و بازماندگان او ندارم و فاقد محکومیت کیفری می‌باشم، خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند یاد می‌کنم که جز به راستی چیزی نگویم و با علم به مقررات و مجازات گواهی دروغ به شرحی که در پشت این ورقه نوشته شده است و التزام به راستگویی مراتب بالا را کلاً گواهی می‌کنم.

بیشتر بدانید >> >>  انحصار وراثت 1402 از کجا و چطوری بگیریم ؟-مدارک،مدت و هزینه ها

امضای گواه

صحت امضای که با عالمت × مشخص شده است مورد گواهی است دفترخانه شماره …………. شماره ترتیب گواهی امضاء …………….. تاریخ ……………. شناسه یکتا ………….. رمز تصدیق ……………….

توجه: سردفتر اسناد رسمی قبل از امضای شهود، مندرجات هر دو صفحه استشهادیه را برای گواه قرائت خواهد کرد این ورقه بدون قلم خوردگی باید تنظیم شود و کلیه جاهای خالی خطوط باید پر شود.

مجازات گواه دروغ برای شهود

ماده 10 قانون تصدیق انحصار وراثت: هر شاهدی که در موضوع تحصیل تصدیق وراثت برخالف حقیقت شهادت دهد برای شهادت دروغ تعقیب و به مجازاتی که برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.

ماده 650 قانون مجازات اسلامی: هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

شرایط تأیید امضای شهود

1 -در موارد زیر گواه باید از دادن گواهی خودداری کند:

  • در صورتی که بین گواه و یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم باشد.
  • در صورتی که بین گواه و کسی که گواه به ضرر او داده می‌شود دعوی مدنی یا جزایی فعلاً مطرح باشد و یا دعوی جزایی سابقاً مطرح بوده و هنوز 5 سال در صورت جنایی بودن و 2 سال در صورت جنحه از صدور حکم قطعی نگذشته باشد.
  • در صورتیکه بین گواه و یکی از اصحاب دعوی سمت خادم و مخدومی باشد.

2 -ماده 1313 قانون مدنی: در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.

بیشتر بدانید >> >>  انحصار وراثت مادر

تبصره 1: عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.

تبصره 2: شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود.

برخی سوالات شما

فرم استشهادیه انحصار وراثت چیست؟

یکی از مدارک لازم برای گرفتن گواهی حصر وراثت، استشهادیه محضری می‌باشد. در برگه استشهادیه 3 نفر شاهد شهادت می‌دهند که متوفی جز افراد نام برده در برگه، ورثه دیگری ندارد.

فرم استشهادیه حصر وراثت طبقه سوم برای چه کسانی است؟

فرم استشهادیه انحصار وراثت طبقه دوم برای عمو، عمه، دایی و خاله متوفی کاربرد دارد. در صورتی که از وراث طبقه اول و دوم کسی در قید حیات نباشد افراد نام‌برده ماترک متوفی را به ارث خواهند برد.

مراحل دریافت استشهادیه محضری انحصار وراثت طبقه سوم چگونه است؟

ورثه طبقه سوم متوفی باید به همراه 3 نفر شاهد به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. حضور شهود به این علت نیاز است که باید شهادت دهند ورثه متوفی دقیقاً چه کسانی هستند و بعد زیر شهدت خود را امضا کنند. سپس فرم استشهادیه توسط دفترخانه گواهی می‌شود.

پس از گرفتن فرم استشهادیه محضری باید چه اقدامی کنیم؟

پس از گواهی شدن فرم استشهادیه، ورثه باید به همراه سایر مدارک به دفتر الکترونیک خدمات قضایی مراجعه کنند. فرم دادخواست صدور گواهی حصر وراثت با حضور همه وراث را تکمیل می‌شود. سپس پرونده به شورای حل اختلاف آخرین محل سکونت متوفی ارجاع می‌شود و ادامه مراحل اداری باید در شعبه شورای حل اختلاف پیگیری شود.

به جز استشهادیه محضری چه مدارکی برای گرفتن گواهی حصر وراثت لازم است؟

علاوه بر فرم استشهادیه، ورثه می‌بایست مدارک زیر را نیز همراه داشته باشند:
گواهی فوت مرحوم
شناسنامه متوفی
عقدنامه یا رونوشت آن
شناسنامه ورثه
وصیت نامه متوفی (در صورت وجود وصیت‌نامه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *