فرم اظهارنامه مالیات بر ارث

فرم اظهارنامه مالیات بر ارث
فرم اظهارنامه مالیات بر ارث
فرم اظهارنامه مالیات بر ارث

در این نوشته فرم اظهارنامه مالیات بر ارث برایتان آماده کرده ام که برای دانلود آن می توانید از لینک زیر که با نام “دریافت” درج شده کمک بگیرید.

پیگیری انحصار وراثت

    ویرایش:یک   صفحه 0 از 7اظهارنامه مالیات بر ارث   )موضوع ماده ۶۲ قانون مالیاتهای مستقیم (  F۶2011110 

این قسمت توسط اداره امورمالیاتی تکمیل می شود:

نوع نسخه اظهارنامه:نسخه اظهارنامه:شماره اظهارنامه:محل بارکد
  نام اداره کل امور مالیاتی کد   نام اداره کل امور مالیاتی کد   نام اداره کل امور مالیاتی کد   نام اداره کل امور مالیاتی کد مازندران   کردستان  ۶۶ خوزستان   اصفهان  ۶1 مرکزی  ۶۶ کرمان   زنجان  ۶0 ایلام  ۶7 هرمزگان  ۶۶ کرمانشاه  02 سمنان  00 بوشهر  ۱۱ همدان  ۶۶ کهکیلویه و بویراحمد  ۶۱ سیستان و بلوچستان  ۲۲ چهار محال بختیاری  ۶2 یزد  77 گلستان  ۲۶ فارس  07 خراسان جنوبی  ۶0   گیلان  22                    قزوین ۲۶ خراسان رضوی  00 لرستان  ۶۲ قم  ۲۶ خراسان شمالی  ۶0  نام اداره کل امور مالیاتی کد   نام اداره کل امور مالیاتی کد جنوب استان تهران )شهر ری(  ۶۲ مرکز تهران  ۶۲ شمال استان تهران )شمیرانات(  20 غرب تهران  ۶۶ غرب استان تهران )شهریار(   شمال تهران  ۶1 شرق استان تهران )بومهن(   شرق تهران  ۶2 آذربایجان شرقی   جنوب تهران  ۶۶ آذربایجان غربی   مؤدیان بزرگ تهران  ۶0 اردبیل  ۲0 البرز  ۶0
شماره ملی:    شناسه مالیاتی:      اطلاعات هویتی تسلیم کننده اظهارنامه 
 ❍ولی           ❍امین ❍نماینده قانونی          ❍وکیل ❍قیم ❍ورثه    نسبت اظهار کننده:
  نام خانوادگی:      نام:
  تاریخ وکالت نامه/ قیم نامه:      شماره وکالت نامه/ قیم نامه:
                                                   صفحه 0 از 7 شناسه فرم0011)بهمن 51(   دفترخدمات مؤدیان
    اطلاعات اختصاصی
گواهی شهادت گواهی حصر وراثت  
مرجع صدور گواهی شهادت:آیا متوفی شهید می باشد؟ ❍بلیخیر  شماره گواهی حصر وراثت:
شماره گواهی شهادت:  تاریخ گواهی حصر وراثت:
تاریخ گواهی شهادت:  مرجع صدور گواهی حصر وراثت:

بخش الف: مشخصات وراث:

بیشتر بدانید >> >>  مالیات بر ارث چیست ؟ آخرین قوانین1403-1402
تلفنطبقه وراث*نسبت با متوفیتابعیتشماره ملیمحل صدورشماره شناسنامهنام پدرنام و نام خانوادگیشناسه مالیاتیردیف
           ۱
         نشانی و کد پستی:
           ۲
         نشانی و کد پستی:
           ۳
         نشانی و کد پستی:
           ۴
         نشانی و کد پستی:
           ۵
         نشانی و کد پستی:

* طبقه وراث: )۱(اول) ۲(دوم) ۳(سوم

 بخش ب: صورت کلی اموال و دارائیها،دیون محقق ،واجبات مالی وعبادی وهزینه های کفن ودفن به ترتیب ماده 07 قانون بشرح جداول 0 الی 2 بخش”ج “وجدول بخش “د”

ارزش روز فوت اموال ودارایی  شرح  نوع اموال ودارایی ردیف
    ۱
    ۲
    ۳
    ۴
    ۵
 جمع اموال ودارایی  
ارزش روزفوت دیون محقق و….شرح  نوع بدهی وهزینه  ردیف 
    ۱
    ۲
    ۳
 جمع دیون محقق ،واجبات مالی وعبادی وهزینه کفن ودفن  
 مازاد/کسر اموال ودارایی نسبت  به دیون محقق و…  

بخش ج: اموال ودارائیها:  )ارزش اموال و دارائیها براساس ارزش روز آنها در زمان فوت متوفی می باشد( 0 اموال ودارائیهای موضوع  بند 0 ماده 07 قانون مالیات های مستقیم

بیشتر بدانید >> >>  مالیات بر ارث شمال تهران

00-انواع سپرده های بانکی نزد بانک وموسسه اعتباری مجاز:

سهم متوفی ازکل موجودی اعم از اصل و سود )ارزش روز فوت( ارزی ابموجودی حس ریالی /ارزیشماره حسابنوع سپردهنام بانک یا موسسه اعتباری مجازردیف
  معادل ریالینوع ارزجمعسود  اصل  
             ۱
             ۲
             ۳
             ۴
             ۵

0۶-سود سهام یا سهم الشرکه:

جمع سود سهام /سهم الشرکه متوفی  )ارزش روز فوت (سهام /سهم الشرکه شناسه ملی شرکت صادر کننده سهام /سهم الشرکهنام شرکت صادر کننده سهام / سهم الشرکهردیف
     ۱
     ۲
     ۳
     ۴
     ۵

0۶– اوراق مشارکت وسایر اوراق بهادار به استثناء سهام وسهم الشرکه :

معادل ریالی ارزش روز فوت اوراق  متوفی ارزیراقمبلغ او ریالی /ارزینام ناشر اوراقتاریخشماره ردیف
نوع ارزجمعسود متعلّّقهاصل
            ۱
            ۲
            ۳
            ۴
            ۵

*نوع اوراق: )۱(اوراق اجاره )صکوک اجاره(، )۲(قرارداد آتی کالا )۳(قرارداد آتی سهام )۴(اوراق اختیار معامله “با اختیار خرید یا فروش” )۵(اوراق استصناع )۶(اوراق رهنی )7(حق تقدم تسهیلات مسکن )8(گواهی سرمایه گذاری صادره توسط صندوق سرمایه گذاری )9(اوراق مرابحه )۱1(اوراق قرض الحسنه )۱۱(اوراق مشارکت )۱۲(اوراق سلف موازی )۱۳(دارایی فکری )۱۴(اوراق قرضه )۱۵(اوراق تسویه خزانه )۱۶(سایر 

بیشتر بدانید >> >>  چگونه گواهی مالیات بر ارث بگیریم ؟

۶ اموال ودارائیهای موضوع  بند ۶ ماده 07 قانون مالیات های مستقیم

۶0– سهام /سهم الشرکه و حق تقدم آن ها:

ارزش سهام /سهم الشرکه روز فوت متوفیارزش روز فوت هر سهم  میزان سهم الشرکهشماره سهامداری***نام  بازار  بورس یا فرابورس یا خارج از بورسشماره برگ سهام/ شماره ردیف دفتر سهامنام شرکت صادر کننده سهام    ردیف
           ۱
           ۲
           ۳
           ۴
           ۵

*نوع سهام: )۱(سهام،  )۲(حق تقدم سهام،  )۳(سهم الشرکه، )۴(حق تقدم سهم الشرکه  

**وضعیت سهام: )۱(شرکت های پذیرفته در بورس/ فرابورس )۲(بازارهای خارج از بورس )۳(سهام یا سهم الشرکه در سایر شرکتها

***شماره سهامداری: فقط برای وضعیت سهام )۱(شرکت های پذیرفته در بورس/ فرابورس الزامی است             

۶ اموال ودارائیهای موضوع  بند ۶ ماده 07 قانون مالیات های مستقیم

۶0– حق الامتیاز:

سهم متوفی از ارزش  روز فوت درصد مالکیت متوفیارزش روز فوتمدت زمان اعتبارمرجع صدور مجوز/ سند/….تاریخ صدور مجوز/ سند/….شماره مجوز/ سند… /ردیف
         ۱
         ۲
         ۳
         ۴
         ۵

*نوع حق الامتیاز: )۱(آب )۲(برق )۳(گاز )۴(خط تلفن ثابت )۵(خط تلفن همراه  )۶(نام تجاری یا برند )7(حلقه چاه )8(آرم یا لوگوی ثبتی )9(حق اختراعات و اکتشافات )۱1(امتیاز خط تاکسیرانی )۱۱(امتیاز خط اتوبوس درون شهری )۱۲(امتیاز خط اتوبوس برون شهری )۱۳(امتیاز تعاونی مسکن )۱۴(حق تألیف )۱۵(فن آوری/ تکنولوژی

)۱۶(حق تصنیف )۱7(حق نشر )۱8(حق بهره برداری معدن )۱9(سایر

۶۶– سایرحقوق مالی :

سهم متوفی از ارزش  روز فوتدرصد مالکیت    متوفیارزش روز فوتنام متعهد /مدیون  حقوق مالیمرجع صدور مجوز/ سند/ موسسه اعتباری…./ تاریخ صدور مجوز/ سند/حساب…./ شماره مجوز/ سند/ حساب…/ردیف
         ۱
         ۲
         ۳
         ۴
         ۵

*نوع سایر حقوق مالی: )۱(سپرده در موسسات بانکی غیر مجاز )۲(سپرده یا طلب از اشخاص حقیقی و حقوقی )۳(سرمایه گذاری در قالب ماده ۱۳8مکرر قانون مالیات های مستقیم )۴(سایر

۶۶– سایر اموال:

سهم متوفی از ارزش  روز فوتدرصد  مالکیت متوفیارزش روز فوتنام شخص ثالث / متعهد/ مدیون /سایر اموال**نام خالق اثروزن /قطعه /عددنوع سایر اموال*شرح سایر اموالردیف
         ۱
         ۲
         ۳
         ۴
         ۵

*نوع سایر اموال: )۱(طلا) ۲(جواهر )۳(اشیاء نفیس) ۴( اشیاء عتیقه) ۵(آثار هنری) ۶(سایر         **نام شخصی که سایر اموال نزد وی می باشد

۶ اموال ودارائیهای موضوع  بند ۶ ماده 07 قانون مالیات های مستقیم

۶0-انواع وسائل نقلیه موتوری زمینی:

سهم متوفی از ارزش روز فوتسهم مالکیت متوفیارزش روز فوت شماره موتور وسیله نقلیهشناسه وسیله نقلیه  )VIN(ظرفیت (تن)مدل خودرونوع وسیله نقلیه زمینیردیف
         ۱
         ۲
         ۳
         ۴
         ۵

۶۶– انواع وسائل نقلیه موتوری دریایی:

سهم متوفی از ارزش روز فوتسهم مالکیت متوفیارزش روز فوت تاریخ ثبتشماره ثبتنام کشتیکشور سازندهجنسمدلظرفیت به تننوع وسیله نقلیه دریاییردیف
            ۱
            ۲
            ۳
            ۴
            ۵

۶۶– انواع وسائل نقلیه موتوری هوایی

سهم متوفی از ارزش روز فوتسهم مالکیت متوفیارزش روز فوت کارخانه سازندهسریال ساخت کارخانه  MSNشناسه ثبت  EPNمدلنوع وسیله نقلیه هواییردیف
         ۱
         ۲
         ۳
         ۴
         ۵

*نوع کاربری: )۱(مسکونی؛) ۲(تجاری؛) ۳(صنعتی؛) ۴(اداری؛) ۵(خدماتی؛) ۶(انبار و توقّّفگاه؛) 7(سالن های پرورش دام، طیور و آبزیان؛) 8(مجتمع گلخانه ای) 9(اراضی بایر) ۱1(اراضی کشاورزی) ۱۱(باغ) ۱۲(تجاری و اداری) ۱۳(معدن

)۱۴(خاص: )۱-۱۴(مذهبی؛) ۲-۱۴(آموزشی؛) ۳-۱۴(بهداشتی و درمانی: )۴-۱۴(فرهنگی و هنری: )۵-۱۴(اماکن ورزشی: )۶-۱۴(سایر) ۱۵(سایر 

                                                   صفحه 1 از 7 شناسه فرم0011)بهمن 51(   دفترخدمات مؤدیان

2۶– حق واگذاری محل:

سهم متوفی از ارزش روز فوت سهم حق واگذاری محل متوفی )دانگ(ارزش روز فوت موقعیت **نوع کاربری*بخش ثبتیپلاک ثبتی فرعیپلاک ثبتی اصلیتاریخ قرارداد اجاره /صلح نامهشماره قرارداد اجاره/صلح نامه
           ۱
   شهر محل استقرار:   شرح ماترک:
   مبلغ اجاره پرداختی ماهانه طبق قرارداد   مبلغ حق واگذاری محل پرداختی طبق قرارداد
       نشانی و کد پستی :
           ۲
  شهر محل استقرار:   شرح ماترک:
  مبلغ اجاره پرداختی ماهانه طبق قرارداد   مبلغ حق واگذاری محل پرداختی طبق قرارداد
      نشانی و کد پستی :
           ۳
  شهر محل استقرار:   شرح ماترک:
  مبلغ اجاره پرداختی ماهانه طبق قرارداد   مبلغ حق واگذاری محل پرداختی طبق قرارداد
      نشانی و کد پستی :

*نوع کاربری: )۱(تجاری: )۲(تولیدی: )۳(خدماتی: )۴(اداری:  )۵(انبار )۶(سایر                             

**موقعیت: )۱(مجتمع تجاری: )۲(مجتمع اداری:  )۳(پاساژ:  )۴(شهرک صنعتی: )۵(بر خیابان اصلی: )۶(خیابان فرعی: )7(کوچه: )8(واحدهای تجاری مستقر در معابر و مراکز عمومی: )9(واحدهای تجاری مستقر در مراکز خصوصی: )۱1(سایر بخش د: دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن:

جمع دیون/ هزینه هامرجع تائید کننده واجبات مالی وعبادینام مدیونشماره سند دیون/ هزینه هاجزییات دیون/ هزینه ها**نوع دیون/ هزینه ها *شرح دیون/ هزینه هاردیف
        ۱
        ۲
        ۳
        ۴
        ۵
    جمع   

*نوع دیون /هزینه ها: )۱(دیون محقق؛ )۲(واجبات مالی و عبادی؛ )۳(کفن و دفن؛ )۴(سایر

**جزییات دیون /هزینه ها: اگر )۱(دیون محقق= )۱(تضمین بانکی؛ )۲(وام بانکی؛ )۳(مهریه؛ )۴(سایر .اگر )۲(واجبات مالی و عبادی= )۱(خمس؛ )۲(زکات؛ )۳(حج؛ )۴(نماز؛ )۵(روزه؛ اگر )۳(کفن و دفن= )۱(کفن و دفن؛ )۲(هزینه ی بیمارستان تذکر:مستندات اموال ودارایی ودیون محقق ، واجبات مالی وعبادی وهزینه کفن ودفن مورد اظهارمی بایستی ضمیمه فرم اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی تسلیم گردد.

                                                   صفحه 6 از 7شناسه فرم0011)بهمن 51(   دفترخدمات مؤدیان
   مشخصات تهیه کننده اظهارنامه )دارنده امضاء مجاز(
تاریخ مجوز/ وکالت نماینده قانونی:  ❍نماینده قانونی: شماره مجوز/ وکالت نماینده قانونی:❍مؤدی
شماره ملی:شماره شناسنامه: نام پدر:نام خانوادگی:نام:
 مهر و امضاء سمت:

صحت مندرجات اظهارنامه تسلیمی مورد تأیید اینجانب می باشد:

مشخصات اداره کل امور مالیاتی دریافت و ثبت کننده اظهارنامه )این بخش توسط اداره امور مالیاتی تکمیل می شود(

  محل تسلیم اظهارنامه 
  اداره امور مالیاتی: اداره کل امور مالیاتی:
 تاریخ مرسوله پستی: شماره مرسوله پستی:نحوه تسلیم: ❍حضوری ❍غیر حضوری: پستی
  مشخصات رسید تسلیم اظهارنامه 
مهر و امضاء تاریخ ثبت اظهارنامه:نام و نام خانوادگی ثبت کننده: شماره دسته:شماره رسید تسلیم اظهارنامه:
                                                   صفحه 7 از 7شناسه فرم0011)بهمن 51(   دفترخدمات مؤدیان
[show-team category=’%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%ab’ layout=’grid’ style=’img-circle,img-white-border,text-center,img-above,1-column’ display=’name,photo,smallicons,social,groups,freehtml,position,email,location,telephone,website’]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *