انحصار وراثت اتباع خارجی

انحصار وراثت اتباع خارجی
انحصار وراثت اتباع خارجی
انحصار وراثت اتباع خارجی

انحصار وراثت اتباع بیگانه که دارای اموالی در داخل ایران هستند، سؤالات زیادی در ذهن وراث ایجاد می‌کند. به طور کلی پس از فوت متوفی، ماترک وی به وراث ارث می‌رسد. برای این منظور قبل از هر چیز لازم است ورثه متوفی به طور دقیق مشخص شوند. همچنین میزان سهم‌الارث هر یک از وراث می‌بایست مطابق قانون تعیین گردد. فرایند حصر وراثت به منظور مشخص شدن موارد مذکور انجام می‌شود. اما تقسیم ارث میان وراث در هر کشور قوانین متفاوتی دارد. یا به عنوان مثال افرادی که از ماترک متوفی سهم می‌برند بر اساس قوانین هر کشور متفاوت است. در این مقاله می‌خواهیم ببینیم انحصار وراثت اتباع خارجه مقیم ایران چگونه انجام می‌شود.

انحصار وراثت برای مستمری

صلاحیت انحصار وراثت تبعه خارجی

اگر تبعه خارجی مقیم ایران در داخل یا خارج از ایران فوت کند، حصر وراثت اموال منقول و غیر منقول وی در داخل ایران در صلاحیت دادگاه ایران می‌باشد. بر اساس ماده 355 قانون امور حسبی، رسیدگی به دعاوی مربوط به ترکه اتباع خارجی در صلاحیت دادگاه ایران است. اما صدور گواهی حصر وراثت تبعه خارجی، توسط دادگاه حوزه آخرین محل اقامت متوفی انجام می‌شود. ممکن است متوفی مقیم ایران نباشد اما اموال و دارایی‌هایی در داخل ایران داشته باشد. در این صورت صلاحیت رسیدگی با دادگاهی است که آخرین محل زندگی متوفی در ایران در حوزه آن واقع شده باشد.

قانون تقسیم ارث اتباع خارجی

تقسیم ارث متوفای خارجی در داخل ایران از کدام قانون تبعیت می‌کند؟ در ماده 967 قانون مدنی به این سؤال پاسخ داده شده است. بر اساس ماده 967 قانون مدنی، مسائل مربوط به تقسیم ارث، تعیین وراث، و قوانین مربوط به وصیت‌نامه تابع قوانین کشور متبوع متوفی خواهد بود. به عنوان مثال تعیین ورثه و میزان سهم‌الارث آن‌ها در ایران بر اساس قوانین اسلام انجام می‌شود. در صورتی که اگر شخصی با تابعیت کانادا در داخل یا خارج از ایران فوت کند، تکلیف اموالی که در داخل ایران داشته بر اساس قانون کشور کانادا مشخص خواهد شد.

صورت‌جلسه ماترک متوفای خارجی

اموال متوفای خارجی در داخل ایران توسط دادگاه صورت‌جلسه می‌شود. به منظور تهیه لیست اموال و صورت‌جلسه ماترک متوفی روز مشخصی توسط دادگاه مربوطه تعیین می‌گردد. وراث یا وکیل آنان، وصی، مدیر اموال، کنسول کشور متبوع متوفی و کلیه افراد ذینفع موظفند در روز معین شده حضور به هم رسانند. در صورتی که کنسول کشور متبوع متوفی به هر دلیل حاضر نشود، رونوشت صورت‌جلسه برای وی ارسال خواهد شد.

بیشتر بدانید >> >>  انحصار وراثت املاک قولنامه‌ای

فرآیند رسیدگی به پرونده انحصار وراثت اتباع خارجی

رسیدگی به ماترک اتباع خارجی می‌تواند به درخواست وراث، کنسول کشور متبوع متوفی و یا هر ذینفع دیگری آغاز شود. حتی اگر متوفی در داخل ایران ورثه یا نماینده‌ای نداشته باشد، دادرس دادگاه می‌تواند نسبت به رسیدگی به اموال متوفی اقدام نماید. جهت رسیدگی به پرونده قبل از هر چیز از کنسول کشور متبوع دعوت می‌شود تا در جلسه رسیدگی حاضر شود. در صورتی که کنسول به هر دلیل حاضر نشود، می‌تواند بعداً مراتب اقدامت خود را انجام دهد. به عنوان مثال در مهر و موم ماترک متوفی توسط دادگاه، کنسول می‌تواند بعد از رسیدگی مهر و موم خود را نیز اضافه نماید.

آگهی حصر وراثت اتباع خارجی در روزنامه

قبل از هر چیز توسط مدیر اموال 3 آگهی حصر وراثت در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌گردد. فاصله زمانی انتشار هر یک از این آگهی‌ها یک ماه می‌باشد. علت انتشار آگهی این است که دادگاه می‌خواهد همه ذینفعان از فرآیند انحصار وراثت متوفی مطلع شوند. چنانچه شخصی ادعای طلبی از متوفی دارد می‌بایست ظرف مدت 6 ماه از انتشار اولین آگهی مراتب را به دادگاه مربوطه اعلام نماید. همچنین دادخواست رسیدگی باید همراه با ارائه اسناد و مدارک اثبات کننده باشد.

تقسیم ارث اتباع خارجی

در نهایت چنانچه طلبکاران مدارکی ارائه نمایند، سهم هر یک از آنان از ماترک متوفی پرداخت خواهد شد. البته لازم به ذکر است که ابتدا هزینه‌های مربوط به آگهی روزنامه و جلسات دادرسی از ماترک کسر می‌گردد. سپس با حضور وراث یا وکیل آنان، کنسول کشور متبوع و سایر ذینفعان، جلسه رسیدگی به ماترک متوفی در دادگاه برگزار می‌شود. پس از فرآیند رسیدگی، میزان سهم‌الارث هر یک از وراث بر اساس قانون دولت متبوع متوفی مشخص می‌گردد.

مالیات بر ارث اتباع خارجی

به ماترک تبعه خارجی نیز مشابه شهروندان ایرانی مالیات بر ارث تعلق می‌گیرد. بر اساس تبصره 3 ماده 17 قانون مالیات‌های مستقیم، اموال و دارایی‌های متوفای خارجی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود. در خصوص نرخ مالیات بر ارث مقالات مفصلی در سایت امداد تکس وجود دارد که مطالعه آن را به شما عزیزان توصیه می‌کنیم.

برخی سوالات شما

منظور از انحصار وراثت اتباع خارجی چیست؟
بیشتر بدانید >> >>  انحصار وراثت 1402 از کجا و چطوری بگیریم ؟-مدارک،مدت و هزینه ها

انحصار وراثت اتباع بیگانه که دارای اموالی در داخل ایران هستند، سؤالات زیادی در ذهن وراث ایجاد می‌کند. به طور کلی پس از فوت متوفی، ماترک وی به وراث ارث می‌رسد. برای این منظور قبل از هر چیز لازم است ورثه متوفی به طور دقیق مشخص شوند. همچنین میزان سهم‌الارث هر یک از وراث می‌بایست مطابق قانون تعیین گردد. فرایند حصر وراثت به منظور مشخص شدن موارد مذکور انجام می‌شود. اما تقسیم ارث میان وراث در هر کشور قوانین متفاوتی دارد. یا به عنوان مثال افرادی که از ماترک متوفی سهم می‌برند بر اساس قوانین هر کشور متفاوت است.

صلاحیت انحصار وراثت تبعه خارجی با کدام دادگاه است؟

اگر تبعه خارجی مقیم ایران در داخل یا خارج از ایران فوت کند، حصر وراثت اموال منقول و غیر منقول وی در داخل ایران در صلاحیت دادگاه ایران می‌باشد. بر اساس ماده 355 قانون امور حسبی، رسیدگی به دعاوی مربوط به ترکه اتباع خارجی در صلاحیت دادگاه ایران است. اما صدور گواهی حصر وراثت تبعه خارجی، توسط دادگاه حوزه آخرین محل اقامت متوفی انجام می‌شود. ممکن است متوفی مقیم ایران نباشد اما اموال و دارایی‌هایی در داخل ایران داشته باشد. در این صورت صلاحیت رسیدگی با دادگاهی است که آخرین محل زندگی متوفی در ایران در حوزه آن واقع شده باشد.

تقسیم ارث اتباع خارجی تابع کدام قانون است؟

تقسیم ارث متوفای خارجی در داخل ایران از کدام قانون تبعیت می‌کند؟ در ماده 967 قانون مدنی به این سؤال پاسخ داده شده است. بر اساس ماده 967 قانون مدنی، مسائل مربوط به تقسیم ارث، تعیین وراث، و قوانین مربوط به وصیت‌نامه تابع قوانین کشور متبوع متوفی خواهد بود. به عنوان مثال تعیین ورثه و میزان سهم‌الارث آن‌ها در ایران بر اساس قوانین اسلام انجام می‌شود. در صورتی که اگر شخصی با تابعیت کانادا در داخل یا خارج از ایران فوت کند، تکلیف اموالی که در داخل ایران داشته بر اساس قانون کشور کانادا مشخص خواهد شد.

صورت‌جلسه ماترک متوفای خارجی چگونه انجام می‌شود؟

اموال متوفای خارجی در داخل ایران توسط دادگاه صورت‌جلسه می‌شود. به منظور تهیه لیست اموال و صورت‌جلسه ماترک متوفی روز مشخصی توسط دادگاه مربوطه تعیین می‌گردد. وراث یا وکیل آنان، وصی، مدیر اموال، کنسول کشور متبوع متوفی و کلیه افراد ذینفع موظفند در روز معین شده حضور به هم رسانند. در صورتی که کنسول کشور متبوع متوفی به هر دلیل حاضر نشود، رونوشت صورت‌جلسه برای وی ارسال خواهد شد.

بیشتر بدانید >> >>  انحصار وراثت تک فرزند
فرآیند رسیدگی به پرونده انحصار وراثت اتباع خارجی چگونه است؟

رسیدگی به ماترک اتباع خارجی می‌تواند به درخواست وراث، کنسول کشور متبوع متوفی و یا هر ذینفع دیگری آغاز شود. حتی اگر متوفی در داخل ایران ورثه یا نماینده‌ای نداشته باشد، دادرس دادگاه می‌تواند نسبت به رسیدگی به اموال متوفی اقدام نماید. جهت رسیدگی به پرونده قبل از هر چیز از کنسول کشور متبوع دعوت می‌شود تا در جلسه رسیدگی حاضر شود. در صورتی که کنسول به هر دلیل حاضر نشود، می‌تواند بعداً مراتب اقدامت خود را انجام دهد. به عنوان مثال در مهر و موم ماترک متوفی توسط دادگاه، کنسول می‌تواند بعد از رسیدگی مهر و موم خود را نیز اضافه نماید.

آگهی حصر وراثت اتباع خارجی در روزنامه چگونه منتشر می‌شود؟

قبل از هر چیز توسط مدیر اموال 3 آگهی حصر وراثت در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌گردد. فاصله زمانی انتشار هر یک از این آگهی‌ها یک ماه می‌باشد. علت انتشار آگهی این است که دادگاه می‌خواهد همه ذینفعان از فرآیند انحصار وراثت متوفی مطلع شوند. چنانچه شخصی ادعای طلبی از متوفی دارد می‌بایست ظرف مدت 6 ماه از انتشار اولین آگهی مراتب را به دادگاه مربوطه اعلام نماید. همچنین دادخواست رسیدگی باید همراه با ارائه اسناد و مدارک اثبات کننده باشد.

تقسیم ارث اتباع خارجی چگونه است؟

در نهایت چنانچه طلبکاران مدارکی ارائه نمایند، سهم هر یک از آنان از ماترک متوفی پرداخت خواهد شد. البته لازم به ذکر است که ابتدا هزینه‌های مربوط به آگهی روزنامه و جلسات دادرسی از ماترک کسر می‌گردد. سپس با حضور وراث یا وکیل آنان، کنسول کشور متبوع و سایر ذینفعان، جلسه رسیدگی به ماترک متوفی در دادگاه برگزار می‌شود. پس از فرآیند رسیدگی، میزان سهم‌الارث هر یک از وراث بر اساس قانون دولت متبوع متوفی مشخص می‌گردد.

مالیات بر ارث اتباع خارجی چقدر است؟

به ماترک تبعه خارجی نیز مشابه شهروندان ایرانی مالیات بر ارث تعلق می‌گیرد. بر اساس تبصره 3 ماده 17 قانون مالیات‌های مستقیم، اموال و دارایی‌های متوفای خارجی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود. در خصوص نرخ مالیات بر ارث مقالات مفصلی در سایت امداد تکس وجود دارد که مطالعه آن را به شما عزیزان توصیه می‌کنیم.

2 دیدگاه برای “انحصار وراثت اتباع خارجی

  1. ثریا گفته:

    با سلام لطفا اعلام فرمایید شخص ایرانی فوت کرده که ورثه وی شخصی هست که ترک تابعیت ایران را نموده گواهی انحصاروراثت این شخص را چگونه می گیریم لازم به ذکر است این شخص نتوانسته است به تابعیت ایرانی اش برگردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *